ලේ දන්දීමේ කදවුර. කෙන්ගල්ල නන්දාරාම විහාරස්ථානය.

Add a Comment

Your email address will not be published.