අපේ රටේ මිනිස්සු 1%ක් වත් මානව හිමිකම් ගැන දැනුවත් නැහැ – මහාචාර්ය ජයන්ත කළුබෝවිල

Add a Comment

Your email address will not be published.