මූලික අයිතිවාසිකම් හා සියලු අයිතිවාසිකම් සංවිධානයයේ සාමාජිකයයකු ලෙස මානවයාගේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් සිදු කළ ක්‍රියාකාරකම්.

Add a Comment

Your email address will not be published.